joker tattoo

İshak Keskin İsmet Binark Armağanı Pdf

İsmet Binark Armağanı Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

İsmet Binark Armağanı, kitabı İshak Keskin tarafından yazılmıitır. İsmet Binark Armağanı kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
İsmet Binark Armağanı, İshak Keskin tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

İsmet Binark Armağanı

Yazarı

İshak Keskin

Özeti

‘İçindekiler’, ‘Sunuş’, ‘Arif AŞCI’, ‘Biyografisi ve Bibliyografyası İle İsmet Binark’, ‘Akif USLUY’, ‘İsmet Binark’ı Tanımak…’, ‘Şebnem ALANYA TOSUN – Alptekin TOSUN – Orhan YALÇIN – Nazan DÜDÜKÇÜ’, ‘Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına Başvuran Hastaların Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi’, ‘Selma ALPAY ASLAN’, ‘Dünden Bugüne Ermeni Ülküsü ‘The Armenian Cause’ ve Tehcirle İlgili Bilgi Kaynaklarının Yeterliliği Üzerine’, ‘Zinnet Amil ALTINKILIÇ’, ‘Al Jazeera Arşiv Departmanı ve Al Jazeera Markasına Kattıkları’, ‘Hakan ANAMERİÇ’, ‘Esareti Hafifleten İki Arkadaş: Kitap ve Müzik’, ‘Bilgin AYDIN’, ’16.Yüzyıl Tahvil Ahkâm Defterleri’, ‘Murat CANDEMİR’, ‘Sultan II. Abdülhamid Döneminde Matbaa-i Âmire’nin Kapatılması’, ‘Orhan Murat ÇOLAK’, ‘II.Abdülhamid Döneminde Suçluların Fotoğraflanması: Beyoğlu Mutasarrıflık Fotoğrafhanesi ve Fotoğrafçı Komiser Mehmed Şemseddin Bey’, ‘Yaşar DEMİR’, ‘Birinci Dünya Harbi ve Sonrasında Türkiye’de İttihad-ı İslam Çalışmaları -Hilafetin Kaldırılması ve Fransa’nın Yaklaşımı-‘, ‘Ceyhan GÜLER’, ‘Malezya’da Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi’, ‘Hamza KANDUR’, ‘Milli Arşivlerin Kamu Kurumlarına Sunduğu Hizmetler: Karşılaştırmalı Analiz’, ‘Mehlika KARAGÖZOĞLU-ASLIYÜKSEK’, ‘Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Hazırlanan Lisansüstü Tezlerde Dijitalleşme ve Dijital Kültür Etkisi: 1993-2013’, ‘Esra Gökçen KAYGISIZ’, ‘Bilgi Merkezi Çalışanlarının İş Yüklerinin İş Doyum Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi’, ‘İshak KESKİN – Muhammet Hanefi KUTLUOĞLU’, ‘Eski İran Medeniyetinde Arşivler ve Arşiv Uygulamaları’, ‘Özgür KÜLCÜ’, ‘Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Bütünleşik Sistemlerin Geliştirilmesi: Online Kaliforniya Arşivi Örneği’, ‘Mustafa MORİNA – Niyazi ÇİÇEK’, ‘Bağımsızlığın Ardından Kosova’da Arşivcilik’, ‘Hüseyin ODABAŞ’, ‘Türkiye’de Büyük Kentler Dışında Kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Özellikleri ve Kurulmakta Olan Bölümlere Öneriler’, ‘Hüseyin ODABAŞ’, ‘Akademisyenlerin Yayıncılık Etiği Farkındalığı ve Eğilimleri: Atatürk Üniversitesi Örneği’, ‘İnci ÖNAL’, ‘Dünya Kültür Mirasının Film Arşivlerinde Yaşatılması’, ‘Özhan SAĞLIK’, ‘İstanbul’daki İlçe Belediyelerinin Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Elektronik Ortamdan Sunduğu Hizmetler’, ‘Ş. Nihal SOMER’, ‘Bir Osmanlı Kağıtçı Esnafının Terekesi’, ‘Lorans TANATAR BARUH’, ‘Türkiye’de Özel Arşivlerin Oluşumu Üzerine Bazı Düşünceler’, ‘Ümran Merve ÜTÜCÜLER’, ‘Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Uşak İli Karayolu Ulaştırma Sektöründe Bir Uygulama’, ‘Yusuf YALÇIN’, ‘Kent Arşivleri ve Türkiye’, ‘Kürşat YILDIRIM’, ‘Kadim Pamir Yolu Hakkında Bazı Malûmatlar’, ‘Kenan YILDIZ – Mustafa Birol ÜLKER’, ‘Özel Arşivlerin Kütüphane Koleksiyonlarındaki Yeri ve Hizmete Sunulması: İSAM Kütüphanesi Örneği’, ‘Malik YILMAZ’, ‘Öğrenme Kavramı ve Bireysel Öğrenmede Halk Kütüphanelerinin Yeri’, ‘Murat YILMAZ’, ‘Arşivciler ve Kütüphaneciler İçin Sosyal Medya ve Sosyal Medya Metri’, ”, ‘İsmet Binark, uzun yıllar Türk kütüphaneciliğine ve arşivciliğine önemli katkıları olmuş bir kişidir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış; 1967 yılında Milli Kütüphanede memuriyet hayatına başlamış ve burada şef, şube müdürü, başuzmanlık görevlerinde bulunmuş; 1971 yılında İngiltere’de ve Finlandiya’da arşivcilik üzerine araştırmalar yapmış; 1975 yılında ‘Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nin kurulması görevini üstlenmiş ve 1992-1997 yılları arasında mesleğin manevi bakımdan en itibarlı makamı olan Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak kamu hizmetini tamamlayarak emekli olmuştur. Ayrıca Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde uzmanlık alanlarında dersler vermiş, mesleğin gelecek neslinin yetişmesinde rol almıştır.’, ‘Farklı disiplinlerde araştırmalar yapmasıyla tanınan İsmet Binark, başta kütüphanecilik ve arşivcilik konuları olmak üzere altmışa yakın eser kaleme almıştır. Eserlerini; Türk kitapçılık tarihi ve sanatları, Türk arşivcilik tarihi ve modern arşivcilik, Türk kültür tarihi, Ermeni meselesi, yakın dönem Türk parlamento tarihi, biyografi ve bibliyografya konularında telif etmiştir. Ayrıca iki yüzün üzerinde inceleme yazıları kaleme almış, milli ve milletlerarası kongrelerde tebliğler sunmuştur. Milli Kütüphanede başladığı meslek hayatını, eserleriyle ve “milli bir dava” olarak gördüğü “arşivcilik” sahasında öncülüğünü yaptığı özverili hizmetleriyle zirveye taşımıştır. Kendisi, özellikle arşivcilik mesleğinin Türkiye’de gelişmesinde büyük önemi haiz olduğuna inandığımız, mesleğin önde gelen isimleri tarafından kaleme alınmış ve önemli görülen bir kısım uluslararası literatürün projelendirilerek Türkçeye kazandırılmasında oynadığı rolle, aynı görevi üstlenenler arasında üstün bir konuma sahiptir. Bu eserlerin temel mesleki araştırma yapanlar arasında halen kullanılması, tercüme edilecek eserlerin seçiminde ne denli titiz davranılmış olduğunun açık bir işaretidir ve görev süresi boyunca yapılmış mesleki tercüme faaliyetlerinin yönetilmesinde de oldukça başarılı olunduğunu göstermektedir.’, ‘ (2013) adıyla hazırlanan ve Türk arşivciliğine hizmeti geçenlere ithaf edilmiş olan eserin yayını sonrasında bir dost meclisinde gündeme gelen bu armağan kitabının hazırlanmasında birçok kişinin gerek fikirleriyle gerekse yazılarıyla önemli katkıları olmuştur. Değerli çalışmalarını Türk kütüphaneciliğine ve arşivciliğine fiilen kırk yıl hizmet vermiş ve halen Türk kültürü üzerine çalışmalarını sürdüren Sayın Binark’a ithaf etmişlerdir. Katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.’, ‘Sayın İsmet Binark’ın Türk arşivciliğine ve kütüphaneciliğine sağladığı katkılara küçük bir karşılık olarak hazırlanmış olan bu kitap, kendisine karşı hissedilen sevgi, saygı, dostluk ve minnet duygularımızın, onu hiç unutmayacağımızın da açık bir ifadesidir. Kendisi, hizmetlerinden dolayı bir armağan kitapla onurlandırılmayı fazlasıyla hak etmiştir. Ancak bu, özellikle arşivcilik ve kütüphanecilik alanına vakfettiği uzun bir zamana yayılan oldukça yoğun mesainin ve emeğin karşılığı olamayacak kadar küçük bir armağandır.’, ‘Bu armağan kitabında, -Sayın Binark’ın ilgi ve çalışma alanlarının genişliği dikkate alınarak- konu sınırlamasına gidilmemiştir. Kitap içinde yirmi dokuz makale yer almaktadır. Bunların ilk ikisi Sayın Binark’ın hayatı, eserleri ve mesleğe ilişkin görüşlerini; yirmi yedisi ise, başta arşivcilik, kütüphanecilik ve tarih konuları olmak üzere farklı alanları içermektedir. Bu kitapta yer alan makaleler, konu tasnifine gidilmeksizin yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Kaynak gösterme ve kaynakça oluşturma gibi ortak olması gereken bazı uygulamaların standart olmasına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Kitap içinde yer alan özgün makalelerde verilen bilgiler ve gösterilen kaynaklarla ilgili sorumluluklar, makale yazarlarına bırakılmıştır.’, ‘Bu armağan kitabının hazırlanmasında en fazla katkıyı sağlayan makale yazarlarına, kitabın kapak tasarımını yapan Gönül Göner’e ve sade bir fikrin bir kitapta vücut bulma aşamasına gelinceye kadar maddi ve manevi emeği geçen herkese tekrar şükranlarımızı arz ederiz.’

Teknik Bilgileri

‘Yayın Tarihi: 01.06.2015’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Cilt Tipi: Karton Kapak’, ‘Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı’

İsmet Binark Armağanı Kitabının Yazarı Kimdir?

İsmet Binark Armağanı kitabının yazarı İshak Keskin’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın